Sundhedsvæsenet er presset. Akutmedicin rummer potentialet til at lette trykket

Formand for DASEM, Henrik Ømark, debatterede presset i sundhedsvæsenet i Go’ Morgen Danmark d. 30/9-21, sammen med overlæge på børneafdelingen, Hvidovre Hospital, Helle Christiansen og, Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff

Corona-krisen har blotlagt et i forvejen svært presset sundhedsvæsens skrøbelige fundament. Alle steder har sundhedsprofessionelle måttet øge farten på et tempo der i forvejen havde de fleste i makspulsområdet. Måske særligt i akutafdelingen, hvor akutmedicinerne igennem krisen viste sig i stand til på kort tid at omlægge arbejdsgange og -omstændigheder til i forreste række at kunne håndtere det massivt øgede pres på sundhedsvæsenet.

Trods lempelser i restriktionerne for færden på offentlige områder og en tilsyneladende lettelse af presset fra coronavirussen på den generelle befolknings dagligdag, fortsætter presset på sundhedsvæsenet. Vi oplever det i akutafdelingen, hvor patientindtaget på tværs af regioner sætter rekorder, og vores kollegaer på sengeafsnittene oplever det i form af akut og svær mangel på senge til patienter, som vi sender op fra akutafdelingen.

Det langvarige pres har nu fået DASEMs formand og specialeansvarlig overlæge på akutafdelingen OUH, Henrik Ømark, sammen med overlæge på børneafdelingen, Hvidovre Hospital, Helle Christiansen, til at råbe vagt i gevær. I Go’ Morgen Danmark 30/9-21 var begge inviteret i studiet for at gøre opmærksom på problemets mulige konsekvenser for bemandingen og dermed patientsikkerheden i hele sundhedsvæsenet.

Med i studiet var næstformand for Folketingets Udenrigsudvalg og Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, der anerkendte at der i fremtiden bør uddannes flere læger og sygeplejersker for at kunne løfte sundhedsvæsenets opgaver og henviste til at regeringen har indkøbt 2,5 millioner influenzavacciner for at imødekomme et forventet pres fra influenzasæsonen samt at regionerne har afsat den nødvendige økonomi for at kunne aflønne de ekstraopgaver som coronakrisen har medført.

Behov for at de nye kompetencer indenfor akutområdet anvendes til fulde

DASEM ser positivt på regeringens initiativ overfor den forestående influenzasæson og bifalder uddannelsen af flere læger og sygeplejersker, men understreger vigtigheden af at der også investeres i at flere læger og sygeplejersker får mulighed for at specialisere sig, særligt indenfor akutområdet.

DASEM har tidligere gjort opmærksom på det utilstrækkelige antal hoveduddannelser i akutmedicin i dimensioneringsplanerne for de nuværende og kommende speciallægeuddannelsesstillinger, der truer med at forsinke tilstrækkelig speciallægebemanding på akutafdelingerne med mindst 5-10 år. Derudover vil det aktuelle arbejde med at oprette en specialuddannelse for akutsygeplejersker til akutafdelingen medføre et betydeligt løft i kvaliteten af behandlingen der tilbydes i akutafdelingen. DASEM står 100% bag projektet og deltager aktivt i udviklingen af specialuddannelsen.

Såfremt der gives rimelige rammer for uddannelse rummer det forstærkede fokus på et koordineret og kompetent akutområde i Danmark nemlig mange løsninger på sundhedsvæsenets aktuelle udfordringer. Foruden korrekt og rettidig opstart af behandling og visitation til mest relevante speciale for de patienter der kræver akut indlæggelse og samvittighedsfuld udskrivning og evt. ambulant henvisning af patienter uden akutte behov, er et eksempel på et område hvor akutmedicinen potentielt vil kunne gøre en væsentlig forskel for presset på hospitalets sengeafdelinger, præhospital vurdering og behandling af skrøbelige patienter inden visitation til akutafdelingen.

Pilotforsøg med udkørende akutmediciner og kommunal akutteam undgår indlæggelse for 88% af plejehjemsbeboere
Speciallæge fra akutafdelingen OUH, Claus-Henrik Rasmussen, stod i spidsen for pilotprojektet med præhospital akutmedicinsk vurdering og behandling af ældre og skrøbelige borgere før evt. visitation til akutafdelingen. Projektet blev udført i tæt samarbejde med Odense kommunes akutteam

På Odense Universitetshospital har speciallæge fra akutafdelingen, Claus-Henrik Rasmussen ledet et pilotprojekt hvor en udkørende akutmediciner fra akutafdelingen, i samarbejde med Odense kommunes akutteam, forsøgte at undgå indlæggelser for skrøbelige borgere på optageområdets plejehjem i perioden december 2020 til april 2021.

Gennem præhospital akutmedicinsk vurdering med anvendelse af både blodprøver og ultralyd samt behandling af tilstande der ikke krævede indlæggelse, ved simple tiltag (f.eks. væske- eller antibiotikabehandling) eller mere specialiserede indgreb, såsom drænering af væske fra lungerne, formåede projektet at undgå unødvendige indlæggelser for 223/251 (88%) af borgerne. Dette til gavn både for borgerne, som i stedet for ventetid på akutafdelingen og evt. unødvendig indlæggelse kunne blive i deres hjem, samt for akutafdelingen og hospitalets sengeafsnit, hvor ressourcer og sengeplads kunne anvendes til indlæggelseskrævende patienter.

Faktum er at når patienter, særligt ældre og skrøbelige, når indenfor døren til hospitalet stiger sandsynligheden for at de indlægges drastisk¹. I tilfælde hvor der er behov for tæt monitorering eller invasive tiltag er dette selvfølgelig berettiget. Med indlæggelse følger dog også en ikke uvæsentlig risiko for hospitalserhvervede infektioner og andre komplikationer og sandheden er at mange tilfælde, med relevante ressourcer og kompetencer præhospitalt, ville kunne klares i hjemmet.

Pilotprojektet fra akutafdelingen på OUH viser ganske klart hvor stort det endnu uudforskede potentiale som speciallægekompetencer i akutmedicin medfører kan vise sig at være. DASEM er overbevist om at det nye akutmedicinske speciale i fremtiden vil vise sig at spille en afgørende rolle i at løfte udfordringerne i det danske sundhedsvæsen og sikre at rettidig og omhyggelig diagnosticering og behandling er tilgængelig for alle danskere, uanset tidspunkt på døgnet eller geografisk lokation i landet.