Akutmedicinske uddannelsesstillinger underprioriteret i dimensioneringsplan

I forbindelse med offentliggørelsen af det første udkast til dimensioneringsplanen 2022-2025 udarbejdede DASEM videoen her mhp. at skabe opmærksomhed omkring hvor alvorligt undernormeret den akutmedicinske speciallægeuddannelse var i dokumentet.

Sundhedsstyrelsen sendte i starten af 2020 dimensioneringsplanen for speciallægeuddannelsen i høring blandt samtlige medicinske selskaber. Det stod allerede den gang klart at den akutmedicinske speciallægeuddannelse var alvorligt underprioriteret, hvilket DASEMs høringssvar også gjorde opmærksom på. Læs det oprindelige høringssvar her.

DASEMs og andre medicinske selskabers høringssvar førte i første omgang til en midlertidig dimensioneringsplan for kun 2021-2022 som opjusterede antallet af akutmedicinske introstillinger, men ikke hoveduddannelsesstillinger. Se dimensioneringsplanen for 2021 her.

I forbindelse med offentliggørelsen af udkastet til dimensioneringsplanen for 2022-2025 stod det klart at de akutmedicinske hoveduddannelsesstillinger fortsat ikke prioriteredes, da der blev lagt op til kun 35 stillinger nationalt. Ifølge DASEMs fremskrivninger er dette tal alvorligt utilstrækkeligt for at nå den kritiske masse på de minimum 500 speciallæger i akutmedicin som kræves for at kunne dække landets 21 akutafdelinger.

Ovenstående tabeller er baseret på DASEMs beregninger og fremskrivninger af udviklingen i antal færdiguddannede speciallæger indenfor akutmedicin og illustrerer den store diskrepans imellem de foreslåede 35 stillinger og DASEMs vurderede behov

Ovenstående førte til at DASEMs bestyrelse igen rettede henvendelse til Sundhedsstyrelsen samt de danske regioner med henblik på at gøre opmærksom på de potentielt alvorlige følger for patientsikkerheden og arbejdsmiljøet på akutafdelingerne en underprioritering af specialets uddannelsesstillinger kunne have. Se DASEMs henvendelse til SST her.

Derudover har DASEMs formand Henrik Ømark sammen med tidligere formand Christian Skjærbæk og formand for fagligt selskab for akutsygepleje, Annette Jakobsen, skrevet denne kronik til Jyllandsposten (bag betalingsvæg) omkring emnet.

Henvendelsen falder i tråd med Lægeforeningens generelle protest over høringsforslaget hvilket i sidste ende førte til en tilbagetrækning af dimensioneringsplanen for 2022-2025 og endnu en et-årig dimensionering for 2022-2023 – fortsat med fastholdt 35 akutmedicinske hoveduddannelsesstillinger. Se dimensioneringsplanen for 2022 her.

DASEM fortsætter dog kampen for at der oprettes tilstrækkelige hoveduddannelsesstillinger i specialet og har modtaget svar fra SST med anerkendelse af at der må gøres særlige overvejelser på området ifb. med udarbejdelsen af dimensioneringsplanen for 2023-2025.