Refusion og udlæg

Hvis du har haft udgifter i forbindelse med DASEMs aktiviteter bedes du

  1. Udfylde blanket(PDF)/blanket(docx) til brug for refusion af udgifter
  2. Vedlægge dokumentation for udlæg
  3. Scan og send dokumentet og udlæg som vedhæftet fil til: kasserer@dasem.dk


I forbindelse med refusion, skal du være opmærksom på nedenstående punkter som vedtaget på DASEMs bestyrelsesmøde 1. januar 2017

Vedr. møder afholdt i DASEM regi (Bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, arbejdsgrupper samt extern repræsentation for DASEM, hvor omkostningerne ikke er dækket fra anden side)

Offentlige transport: Pris svarende til billigste offentlige transport dækkes. Bilag vedlægges

Kørsel i egen bil: Refunderes til statens lave takst (2022: 2,16 kr/km). Første 25 km dækkes ikke. Parkering, færge og broer efter bilag.

Ingen dækning af udgifter til forplejning.

Vedr. international repræsentation

Europa: Udgifter til deltagelse i møder, hvortil man er udpeget som DASEM-repræsentant dækkes

Udgifter til deltagelse i øvrige møder, herunder kongresser eller fora hvortil man er individuelt udpeget kan dækkes efter beslutning i bestyrelsen, hvis deltagelsen vurderes at være i væsentlig interesse for DASEM og udgiften ikke kan dækkes fra anden side.

Verden uden for Europa: Dækkes kun efter beslutning i bestyrelsen, hvis deltagelsen vurderes at være i væsentlig interesse for DASEM og udgiften ikke kan dækkes fra anden side.

Ingen dækning af udgifter til forplejning. Overnatning efter statens takster.

Vedr. kurser (dvs kurser arrangeret og afholdt DASEM regi)

Medlemmer kan arrangere kurser i DASEM-regi, med underskudsgaranti efter godkendt budget, formand og kasserer. Overskuddet tilgår DASEM.

For kurser, der etableres med henblik gentagelse., kan efter aftale med bestyrelsen, reserveres en del af overskuddet til fremadrettet udvikling af kurset og evt. egentlig aflønning af undervisere

Udstyr, der indkøbes til brug for kurser, er DASEMs ejendom.

Vedr. aflønning 

Ingen aflønning eller frikøb for almindeligt bestyrelses- eller udvalgsarbejde.

Helt ekstraordinære opgaver, der ikke kan regnes til almindeligt bestyrelses- eller udvalgsarbejde kan honoreres efter beslutning i bestyrelsen.