Merit til speciale i akutmedicin

Sundhedsstyrelsen har udgivet en bekendtgørelse og en vejledning, som danner rammerne om merit til akutmedicin. Rent praktisk skal ansøgningen om merit sendes til dit regionale videreuddannelsessekretariat.

Der findes tre mulige afgørelser, når du søger merit:

 1. Du får ingen merit, f.eks. fordi dine ansættelser er alle sammen af kun meget kort varighed.
 2. Du får fuld merit. I dette tilfælde kan du direkte søge Styrelsen for Patientsikkerhed om speciallægeautorisation.
 3. Du får delvist merit svarende til noget af uddannelsestiden og nogle af kompetencerne. Når du har fået afgørelsen om merit skal du skaffe den tid og de kompetencer, du mangler, enten ved at skaffe en meritansættelse eller ved at søge en opslået uddannelsesstilling.


Der er flere veje til merit:

 1. Hvis du er speciallæge
  og
  – har arbejdet i en akutafdeling uafbrudt siden d. 9/2 2013 eller
  – har arbejdet i alt i 5 år i en akutafdeling, men heraf mindst 3 år inden for de sidste 5 år på ansøgningstidspunktet
  og
  – har LVSs godkendelse i fagområdet Akutmedicin eller
  – en uddannelse, der kan sidestilles med LVS’s fagområdeuddannelse (f.eks. Region Midt/Nords akutkursus inklusive kompetencevurderinger) eller
  – Region Midt/Nords akutkursus og har opnået alle kompetencer i målbeskrivelsen per 9/2 2018skal du kigge her:
  Så opfylder du formentlig den såkaldte §21.
  Herudover er kravet en positiv ledelsesvurdering, som videreuddannelsessekretariatet indhenter.Søger du efter §21 skal du sende dokumentation for ovenstående og du vil enten få fuld merit eller afslag. Får du fuld merit kan du søge om speciallægeautorisation i akutmedicin ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Din meritansøgning skal være sendt til Videreuddannelsessekretariatet senest oktober 2020.
 2. Hvis du er læge(du kan godt være speciallæge, men det er ikke et krav) og har arbejdet i en akutafdeling inden d. 9/2-2018, kan du søge merit for den periode, du har været der. Her skal du søge efter §20.


VIGTIGT. Hvis du er ansat i en akutafdeling nu og også har været det d. 9. februar 2018, kan du få merit for ansættelsen helt frem 31. december 2018, hvis du har sendt din §20 ansøgning til Videreuddannelsessekretariatet inden årsskiftet.

Du kan søge merit for introduktions- og hoveduddannelsesstilling eller begge dele.

For at opnå fuld merit skal du
– opfylde tidskravet: 6 års ansættelse i akutafdelinger eller tilsvarende og
– have opnået alle kompetencer i målbeskrivelsen og
– have deltaget med succes i generelle kurser for intro- og hoveduddannelsen og have gennemført akutkurset i Region Midt/Nord som alternativ til de specialespecifikke kurser (da specialespecifikke kurser i akutmedicin endnu ikke har været afviklet).

For alle typer – også delvis merit – vurderes på nedenstående.

Dine tidligere ansættelser på min 6 måneder, både klassificerede og uklassificerede. Udover ansættelser i akutafdelinger kan du få godkendt nogle typer af andre tidligere ansættelser (fx dele af tidligere speciallægeuddannelse), hvis arbejdet og patientgrundlaget har været at sidestille med akutafdelinger, fx akutte modtageafsnit.

I meritvurderingen efter §20 kan undtagelsesvis også uklassificerede stillingerindgå, dog kun til og med d. 9/2 – 2018. Efter d. 9/2-2018 tæller kun tid og kompetencer fra ansættelser i uddannelsesstillinger (=klassificerede stillinger, dvs. introduktions- og hoveduddannelsesstillinger og meritvurderingsansættelser).

Hvis du tidligere har taget de generelle kurser og/eller forskningstræning i speciallægeuddannelsen kan du få merit for dem.

Hvis du har taget/eller er i gang med Region Midt/Nords kursus i akutmedicin kan du få merit for de specialespecifikke kurser. Hvis du ikke har taget dette kursus, skal de kurser, du har, vurderes individuelt, og du skal derfor sende både kursusbevis og program.

Ansøgningen til §20 skal indeholde de ansættelser, som du ønsker, skal tælle med, de kurser, du har gennemført og en logbog for akutmedicin, der er udfyldt med de kompetencer, du har opnået i ansættelser indtil d. 9. februar 2018. Din ansøgning skal være indsendt inden 31/12- 2024.

Videreuddannelsessekretariaterne vurderer herefter, hvor lang tid og hvilke kompetencer, som du måtte mangle og sender en meritafgørelse på både tid og kompetencer og kurser. Hvis du vurderes at mangle 3 år eller mindre ansættelse i hoveduddannelse, kan du selv skaffe en meritansættelse i de afdelinger, du mangler. Hvis du vurderes at mangle mere end 3 år, skal du søge en hoveduddannelse på lige fod med andre og dit forløb kan herefter forkortes svarende til den givne merit. Hvis du kun søger merit for introduktionsuddannelse, skal du selv skaffe de resterende antal måneder i klassificeret stilling.

(senest opdateret d. 4/11-2018)