Holdningspapir

Arbejdsmiljøsymposium 2022

I oktober 2022 afholdte YDAM og DASEM et arbejdsmiljø symposium på Odense Universitets Hospital. Symposiet havde til formål at afdække arbejdsmiljø udfordringer og løsninger i de danske akutafdelinger. Det har blandt andet affødt en undersøgelse blandt læger i akutafdelingerne samt et referat fra dagen som kan læses her.

 

Patientsikre arbejdsforhold i akutafdelingerne (Holdningspapir fra DASEM)

Etablering af fælles akutmodtagelser og specialet akutmedicin er en af de største forandringer, der er sket i det danske sundhedsvæsen de sidste mange år. Grundtanken er, at alle akutte patienter modtages samme sted uanset symptom / diagnose og efterfølgende behandles af et team, hvor speciallægen er med i front, for at skabe kvalitet i det enkelte patientforløb

I en akutmodtagelse bliver man aldrig færdig med arbejdet. Forventningerne til effektiv modtagelse, udredning og behandling har medført at Akutafdelingerne er blevet “the city that never sleeps” på hospitalet.

Denne nye måde at arbejde på skaber høje krav til de fysiske rammer, organisationen, personalets kompetencer og samarbejdsformer, der er anderledes end det, der tidligere har været kendt i Danmark. Det er desværre

Hvis organisationstilpasning til den nye struktur ikke lykkes, skabes der uligevægt mellem opgaver og ressourcer og der opstår risiko for ventetid, crowding og overbelægning, hvilket alt sammen påvirker patientsikkerheden i negativ retning. Dette har konsekvenser for patient, læge og samfundet som helhed.

For at opretholde optimalt patientflow og kapacitetsudnyttelse skal beslutninger med potentielt vidtrækkende konsekvenser for patienterne tages under tidspres og ofte på et ikke fuldt oplyst grundlag. Det i sig selv kan medvirke til at bringe patientsikkerheden under pres.

Det er nødvendigt, ikke mindst af hensyn til yngre kollager på vej ind i specialet gør os overvejelser om arbejdsforholdene i vores akutafdelinger. Er de fysiske rammer optimale? Er arbejdstilrettelæggelsen fuldt med tiden eller tager den stadig udgangspunkt i en svunden tid, hvor vagtarbejdet var for de yngste og noget man voksede fra? Hvordan kommer vi godt fra start, så akutmedicin ikke i  Danmark  bliver specialet med  den højeste ”burn-out” rate, som det ses i andre lande ?

Dansk Selskab for Akutmedicin har udarbejdet et holdningspapir med titlen: “Patientsikre arbejdsforhold i akutmodtagelserne”.)

Akutmedicinsk forskning (DASEMs politik om akutmedicinsk forskning)

Akutmedicin er et forskningsbaseret speciale og gode vilkår for forskning i akutmedicin er afgørende for at den fremtidige behandling de akutte patienter.

DASEM har i en nyt holdningspapir givet anbefalinger til udviklingen af den akutmedicinske forskning i Danmark og beskrevet hvad Selskabet vil arbejde for.)

Den inficerede patient

Patienter med infektion og mistænkt infektion udgår en stor andel af patienterne i akutafdelingerne. For mange patienter kræves et tæt samarbejde mellem akutmedicinenere og infektionsmedicinere for det gode patientforløb. DASEM har i samarbejde med Dansk Selskab for Infektionsmedicin udarbejdet et fælles holdningspapir om modtagelse og visitation af patienter med formodet eller bekræftet infektionssygdom. Specielt med fokus på organisation og samarbejde mellem akutmedicinere og infektionsmedicinere i akutafdelingerne. Det er ambitionen, at det kan være bidrage til planlægning af samarbejde mellem de to specialer både regionalt og lokalt.)

Akutte hjertepatienter (Holdningspapir om modtagelse af akutte hjertepatienter)

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og DASEM udarbejdede i 2011 et fælles holdningspapir om visitation og modtagelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i FAM og på Hjerteafdeling. På grund af den store udvikling på akutområdet siden da, har de to selskaber fundet behov for en gennemgang af holdningspapiret, der nu foreligger i en ny og revideret udgave.

Holdningspapiret blev præsenteret og diskuteret på DASEM årsmøde 2016, hvor en repræsentant fra DCS deltog.)

FHUS versus EKKO (Et holdningspapir fra Dansk Selskab for Akutmedicin, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og Dansk Cardiologisk Selskab)

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) har vurderet, at der er behov for at tage stilling til, hvilke patienter der har behov for akut fokuseret ultralydsundersøgelse af hjertet (fx FATE), herunder hvilken rolle denne har ift standardiseret ekkokardiografi (TTE).)

EKKO-enquette

Et samarbejde mellem Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og DASEM samt Hjerteforeningen. Enquete omhandler modtagelsen af akutte hjertepatienter og tilgængelighed af ekkokardiografi og kardiologiske speciallægekompetencer på de danske akuthospitaler.

Trygfonden Rapport (Det faglige grundlag for et lægelig speciale i akutmedicin i Danmark)

DASEM har med støtte fra Tryg-Fonden forfattet en rapport der beskriver det faglige grundslag for et lægelig speciale i akutmedicin i Danmark.

Ultralydspolitik (Ultralyd i akutmodtagelsen)

DASEMs ultralydsudvalg har forfattet en række anbefalinger vedrørende klinisk ultralyd i de danske akutmodtagelser. Anbefalingerne beskriver, hvad DASEM mener er den aktuelle bedste praksis for uddannelse, certificering, vedligeholdelse af erhvervede kompetencer, kvalitetssikring, samarbejde og forskning på området.)

Uddannelse i akutafdelingerne og akutmedicin

Der blev ved årsmødet 2016 af uddannelsesudvalget forfattet dette holdningspapir om uddannelse i akutafdelingerne.)