Indkaldelse til GF 2022

Kære medlem i DASEM

Du inviteres hermed til generalforsamlingen 2022 fredag d. 29. april kl. 17.00-18.45. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter Årsmødeprogrammet på dag 1.

Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af DASEM.

Dagsorden følger selskabets vedtægter.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning. Bestyrelsens skriftlige årsrapport er vedhæftet denne indkaldelse
 3. Beretning fra udvalg. Skriftlig beretning fra udvalgene er vedhæftet denne indkaldelse
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.
  1.  Bestyrelsen stiller forslag om pensionist rabat for medlemskab af DASEM.
  1. Svar på forespørgsel 2021 vedr. medlemskab i DASEM uden samtidigt medlemskab af Lægeforeningen.
 6. Vedtagelse af budget.
 7. Valg til Bestyrelsen.
  1. Formandsposten er på valg for en 2-årig periode. Nuværende formand Henrik Ømark søger genvalg til formandsposten. Der er på nuværende tidspunkt ingen andre opstillede kandidater til formandsposten.
  1. Den øvrige bestyrelse består af 8 ordinære bestyrelsespladser, hvoraf 2 pladser er forhåndsallokeret til YDAM, samt 3 suppleanter. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke: Gerhard Tiwald.
  1. Til de øvrige 7 bestyrelsespladser og 3 suppleantpladser søger følgende genvalg:
   1. Halfdan Lauridsen
   1. Mads Mouritzen
   1. Christian Skjærbæk
   1. Sandra Langsted
   1. Marc Ludwig
   1. Dea Kehler
   1. Lasse Paludan
   1. Anh-Nhi Thi Huynh

Der er endnu ingen opstillede kandidater til nyvalg

 • Valg af revisor
 • Drøftelse i forsamlingen: Hvilke aktiviteter synes medlemmerne at DASEM skal støtte? Hvordan inddrages medlemmerne i højere grad i selskabets aktiviteter?
 • Eventuelt.

Der er fortsat mulighed for at stille op helt frem til valget. Hvis du ønsker at komme med et skrifteligt valgoplæg, så send det til kontakt@dasem.dk.

Forslag fra bestyrelsen til pkt. 5.1 om rabat for pensionerede medlemmer på samtidigt medlemskab af DASEM og YDAM. Bestyrelsen foreslår en rabat på medlemskab af DASEM for pensionister, således at medlemskontingentet fastlægges til 500,- kr. per år. Forslaget stilles med henblik på at fastholde pensionerede kolleger i selskabet.

Forslag til dagsorden under generalforsamlingen sendes til kontakt@dasem.dk senest fredag d 15. april 2022