Selskabet

Hvem er i bestyrelsen?
Baggrunden for selskabets eksistens
Selskabets vedtægter


Historien

En række læger med vidt forskellige baggrunde tog i 2005 initiativ til oprettelsen af Dansk Selskab for Akutmedicin. Flere af initiativtagerne har arbejdet som akutmedicinere i udlandet. Det er blandt andet under indtryk af disse oplevelser og rejseberetninger, at der fra efteråret 2005 dannede sig et uformelt netværk af læger, der diskuterede akutmedicinske spørgsmål, fortrinsvis per mail indenfor gruppen.

Den udvikling gav ideen til Dansk Selskab for Akutmedicin: De mente, at der manglede et forum for udveksling af erfaringer og undervisning om den akutte patient. Sammen har vi interessen for den akutte behandling, og vi kommer fra forskellige specialer og er på forskellige uddannelsesniveauer. Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) er et videnskabeligt selskab for læger. Selskabet arbejder for at forbedre kvaliteten af behandlingen af akut syge og tilskadekomne.

I akutmedicinen er fokus på visitering og initial behandling af de patienter som kommer til en almindelig skadestue eller akutmodtagelse, herunder de fælles akutafdelinger.

I mange år har det været sådan, at de mindst erfarne læger modtager de sygeste patienter – ofte uden supervision fra ældre kollegaer. Med Sundhedsstyrelsens udspil fra 2007 og etablering af fælles akutafdelinger, er den akutte patient blevet centrum for en af de større organisatoriske ændringer i sundhedsvæsnet i nyere tid.

For nuværende er akutmedicin ikke et selvstændigt speciale i Danmark, men eksisterer som fagområde. Dansk Selskab for akutmedicin arbejder aktivt på at etablere et selvstændigt speciale.

Kvaliteten i behandlingen skal sikres. Dansk Selskab for Akutmedicin er et forum for udveksling af viden og erfaringer. Medlemmerne kommer fra vidt forskellige lægelige specialer, og vi deler interessen for den akutte patient. Vi ønsker at fremme forskning, udvikling og undervisning indenfor akutmedicin i Danmark.


Vedtægter

Vedtægterne er pt. under revision og vil blive præsenteret samt blive indstillet til afstemning på generalforsamlingen i april 2018

§ 1. Navn

Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Akutmedicin.

I international sammenhæng er selskabets navn: Danish Society for Emergency Medicine.

Akronym: DASEM

§ 2. Formål

stk. 1. Selskabet har til formål at arbejde for at forbedre kvaliteten af behandlingen af akut syge og tilskadekomne i Danmark.

Stk. 2. Selskabet virker til fremme for information om, forskning, udvikling og undervisning inden for akutmedicin.

Stk. 3. Selskabet arbejder på at indføre Akutmedicin som et speciale.

§3. Definition

Selskabet tilslutter sig International Federation for Emergency Medicine’s definition af akutmedicin som selvstændigt fagligt område.

§ 4. Medlemskab

Som ordinære medlemmer optages læger med interesse for akutmedicin og som sympatiserer med foreningens formål som angivet i §2.

Stk. 2. Medlemskab tegnes ved henvendelse til selskabets sekretær. Ligeledes sker udmeldelse ved henvendelse til selskabets sekretær. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Medlemskab er kun gyldigt ved betalt kontingent.

Stk. 3.Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet, herunder kontingent for enkeltmedlemmer og organisationer.

Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem efter indstilling fra bestyrelsen. Eksklusion af medlemmer fra selskabet kræver 2/3 majoritet.

Stk. 5. Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for selskabets økonomi

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og afholdes en gang årligt, senest med udgangen af april. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i generalforsamlingen.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling udsendes til alle selskabets medlemmer senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse kan ske med elektronisk post eller med brev.

Stk. 3. Dagsorden udsendes samtidigt med indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, således at en opdateret dagsorden kan udsendes senest 1 uger før generalforsamlingen.

Beslutningsforslag, der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stk. 4 Dagsordenen skal indeholde følgende hovedpunkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af formand og øvrige bestyrelse samt 3 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Stk. 5. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt tilstedeværende medlemmer, jf. dog §4, stk. 4 og §12.

Sager under punktet “Eventuelt” kan ikke bringes til afstemning.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når én eller flere af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

Hvert medlem kan højst stemme pr fuldmagt for 2 ikke tilstedeværende medlemmer.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 2/3 af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter krav herom med motiveret dagsorden.

Stk. 2.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes til alle selskabets medlemmer elektronisk eller per brev senest 2 uger inden den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt en redegørelse for indkaldelsen

Stk. 3. Et forslag, som forkastes på ekstraordinær generalforsamling, kan tidligst genfremsættes i forbindelse med næste ordinære generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand og 8 medlemmer, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer samt 6 menige medlemmer.

Medlemmer af bestyrelsen fordeler ansvarsområder imellem sig.

Der vælges desuden tre suppleanter til bestyrelsen.

Valgperioden er 1 år med mulighed for genvalg.

Stk. 2. Formanden tegner selskabet udadtil. Andre kan dog efter aftale med formanden tegne foreningen i bestemte sammenhænge.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til løsning af specifikke opgaver supplere sig med ikke-generalforsamlingsvalgte medlemmer, eller interesserede uden for kredsen af medlemmer; Stemmeret i bestyrelsen har kun generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Formanden indkalder til møder i bestyrelsen. Såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom, skal formanden indkalde til møde inden for 2 uger.

Stk 5. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. Såfremt formanden får varigt forfald overtager næstformanden posten som formand indtil næste generalforsamling.

§ 8. Offentlige udtalelser

Selskabet kan fremsætte offentlige udtalelser om akutmedicin, give bidrag til arbejdsgrupper, betænkninger m.v. Sådanne udtalelser og bidrag binder ikke det enkelte medlem af selskabet.

§ 9. Udvalg

Selskabets generalforsamling eller bestyrelsen kan beslutte at etablere udvalg eller arbejdsgrupper.

§ 10. Regnskab og revision

Selskabets regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2 Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskab og bilag forelægges revisor valgt af generalforsamlingen.

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamling med mindst 2/3 flertal.

§ 12. Selskabets ophævelse

Beslutning om selskabets ophævelse eller sammenslutning med et andet selskab kan træffes på en generalforsamling med mindst 5/6 flertal.

Stk. 2 Ved ophævelse af selskabet træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal afgørelse om hvad der skal ske med selskabets eventuelle formue.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. September 2006 på Domus Medica, Trondhjemsgade 7, København.

Ændret på den ordinære generalforsamlinger: d. 31. marts 2008, d. 21 maj. 2010, 8. april 2016